Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 

 • Jorine Broos Coaching, de gebruiker van deze algemene voorwaarden is opgericht door Jorine Koster-Broos en gevestigd te Amsterdam. Jorine Broos Coaching is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 68118732
 • Opdrachtnemer; Jorine Broos Coaching
 • Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt
 • Diensten; alle diensten, adviezen of werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven zoals vermeld in de opdracht(bevestiging) ofwel die mondeling zijn overeengekomen.
 • Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van Diensten ten behoeve van de Opdrachtgever.

Artikel 2.Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van, of met Jorine Broos Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering door Jorine Broos Coaching derden worden betrokken.
 • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Jorine Broos Coaching deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 • Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Jorine Broos Coaching treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende Opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 Toepasselijk reglement

 • Jorine Broos Coaching acht zich geboden aan het Privacy- en Klachtenreglement en zoals vermeld op de website van Jorine Broos Coaching: www.jorinebroos.nl

 

Artikel 4 Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

 • De door Jorine Broos Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Jorine Broos Coaching is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 • Jorine Broos Coaching kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke fout of vergissing bevat.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij Jorine Broos Coaching beschikbare informatie.
 • Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Jorine Broos Coaching niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Gedane aanbiedingen en/of gemaakte offertes gelden niet voor toekomstige Opdrachten.
 • De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging (offerte) door Jorine Broos Coaching retour is ontvangen.
 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld in de opdrachtbevestiging (offerte).
 • Opdrachtgever en Jorine Broos Coaching hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Jorine Broos Coaching een tussen Opdrachtgever en Jorine Broos Coaching gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.
 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Jorine Broos Coaching zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 • Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Jorine Broos Coaching een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 • In alle gevallen waarin Jorine Broos Coaching dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.

Artikel 6 Tarieven, Betaling en Incassokosten

 • De actuele tarieven voor coaching staan vermeld op de website www.jorinebroos.nl en zijn opgenomen in de coachingsovereenkomst of op te vragen bij Jorine Koster-Broos. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven voor coaching van opdrachtnemer is 21% BTW verschuldigd.
 • Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
 • Bij afspraken worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,60 per kilometer vanaf Wethouder Tabakstraat 82 tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt. Tenzij gekozen is voor een pakket, in dat geval zijn de reiskosten inbegrepen.
 • Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Bij een pakket wordt na de eerste sessie de factuur verstuurd met daarop de sessies uit het pakket. Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken.
 • Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Jorine Koster-Broos gerechtigd verdere levering van diensten op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Jorine Broos Coaching onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het tijdig nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de volgende kosten voor rekening van de Opdrachtgever:
 • alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is;
 • hogere kosten die DIM Arbeidsmobiliteit aantoonbaar heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren;
 • eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten;
 • rente over de verschuldigde incassokosten.

Artikel 7 Verhindering deelname

 • Indien bij verhindering de deelname aan een coachingssessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 50 euro exclusief BTW. Dit wordt apart van het traject gefactureerd. Bij ziekte is overleg mogelijk.

Artikel 8 Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
 • Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 • Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
 • Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Jorine Broos Coaching voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Jorine Broos Coaching toerekenbaar is.
 • Indien Jorine Broos Coaching uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Jorine Broos Coaching zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 • Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Jorine Broos Coaching, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jorine Broos Coaching en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10 Klachtenprocedure en Geschillenbeslechting

 • Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
 • Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Jorine Broos Coaching is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Indien Jorine Broos Coaching en Opdrachtgever c.q. Cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Jorine Broos Coaching gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 11 Vertrouwelijke informatie

 • Alle informatie die tijdens de coachingsessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten.
 • In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
 • Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.