Klachtenreglement Jorine Broos Coaching

 

Jorine Broos Coaching zal alles in werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Het kan echter voorkomen dat u toch een klacht heeft. In dat geval wordt onderstaand klachtenreglement gevolgd.

 

Artikel 1 Definities

Jorine Broos Coaching: Jorine Broos Coaching: de eenmanszaak, gevestigd te Amsterdam, Wethouder Tabakstraat 82, 1107 DE, die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op coaching van kind, tiener en jongvolwassene en kinder- en peuteryoga, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 68118732

Klager: degene die een klacht indient en/of diens gemachtigde

Klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door van Jorine Broos Coaching

Artikel 2 Indiening van klachten

 1. Een ieder heeft recht om over de wijze waarop Jorine Broos Coaching zich jegens hem/haar heeft gedragen, schriftelijk of mondeling een klacht in te dienen bij Jorine Broos Coaching
 2. Een schriftelijke ingediende klacht is ondertekend en bevat ten minste:
  – de naam en het adres van de klager of diens gemachtigde
  – de dagtekening
  – een omschrijving van de gedragingen waartegen de klacht zich richt
 3. Op verzoek van de klager wordt een mondeling ingediende klacht op schrift gesteld en als schriftelijk ingediende klacht aangemerkt.
 4. Indien de klager of degene over wiens gedraging wordt geklaagd niet voldoet aan het verzoek van Jorine Broos Coaching, te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken te overleggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt Jorine Broos Coaching de klacht af op basis van beschikbare gegevens

Artikel 3 Behandeling van de klacht

 1. De behandeling van de klacht vindt plaats door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest
 2. De bevoegdheid tot behandeling van de klacht ligt bij de beroepsorganisatie van Jorine Broos Coaching
 3. Een mondeling ingediende klacht wordt indien mogelijk direct afgehandeld door de ontvangende medewerker

Artikel 4 Geen verplichting tot behandeling van klachten

 1. Jorine Broos Coaching is niet verplicht een klacht te behandelen als deze niet voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 2, lid 2, mits de klager gedurende een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad de klacht aan te vullen
  1. Jorine Broos Coaching heeft niet de verplichting een klacht te behandelen als deze een gedraging betreft:
   – die langer dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
   – die aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan de administratieve rechter is onderworpen of onderworpen is geweest

c. Jorine Broos Coaching is niet verplicht de klacht te behandelen indien eenduidig vaststaat dat niet Jorine Broos Coaching en/of haar medewerker(s) maar een derde partij onderwerp van klacht is, tenzij derden zijn ingeschakeld ten behoeve van het traject door Jorine Broos Coaching.

b. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst schriftelijk op de hoogte gesteld

d. Zodra Jorine Broos Coaching naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement

Artikel 5 Ontvangstbevestiging

 1. Binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht wordt aan de klager een ontvangstbevestiging gestuurd
 2. De ontvangstbevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht
 3. Degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, ontvangt een afschrift van de klacht, van de ontvangstbevestiging en van de daarbij behorende stukken

Artikel 6 Horen klager en beklaagde

 1. Jorine Broos Coaching stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. Plaats en tijdstip van de hoorzitting wordt door Jorine Broos Coaching bepaald, eventueel geschiedt dit telefonisch
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien als deze heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt
 4. Om partijdigheid te vermijden zal Jorine Broos Coaching, waar nodig, een mediator inschakelen
 5. De klager en degene over wiens gedraging wordt geklaagd, kunnen voor eigen rekening getuigen en deskundigen meebrengen.
 6. Na voltooiing van het onderzoek kan aanvullend onderzoek plaatsvinden indien, nadat de standpunten uiteen zijn gezet, feiten en omstandigheden bekend worden die voor het oordeel over de klacht van aanmerkelijk belang kunnen zijn. Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt hierover geïnformeerd.

Artikel 7 Termijn van behandeling

 1. Jorine Broos Coaching handelt een klacht af binnen 4 weken na ontvangst van de klacht
 2. Jorine Broos Coaching kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling voor tenminste 4 weken verdagen
 3. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft
 4. De mededeling van verdaging vermeldt de reden van de verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting zal kunnen plaatsvinden

Artikel 8 Bevindingen en conclusies

 1. Jorine Broos Coaching stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele conclusies die daaraan verbonden worden
 2. Bij deze schriftelijke kennisgeving wordt de klager door Jorine Broos Coaching gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Consumentenbond
 3. Jorine Broos Coaching draagt zorg voor registratie van de schriftelijk ontvangen klachten, de bevindingen en van de conclusies van het onderzoek
 4. Jorine Broos Coaching brengt jaarlijks een verslag uit over aantal en aard van de klachten alsmede over de in het kader van de klachtenafhandeling genomen maatregelen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 20 februari 2017 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven

Artikel 10 

Dit reglement wordt aangehaald als “Klachtenreglement Jorine Broos Coaching”.